Najważniejsze wideo w epj24

Gmina Rząśnia przystępuje do nadawania nazw ulicom. Mieszkańcy będą mieli na to wpływ, ale i koszty...

screen_panorama_a
UG Rząśnia

Rozwój budownictwa mieszkalnego na terenie Gminy Rząśnia postępuje dość intensywnie. Z roku na rok powstaje coraz większa liczba budynków, dla których nie ma zarezerwowanych kolejnych numerów porządkowych, co spowodowało utrudnienia w zlokalizowaniu domów, przydzielania kolejnych numerów w sposób zapewniający jej czytelność czy brak kolejnej litery alfabetu dla kolejnego numeru. 

- Dlatego wychodząc naprzeciw tym problemom, w celu uporządkowania przestrzeni oraz ułatwieniu działania wszelkim służbom oraz mieszkańcom, przystępujemy do nadawania nazw ulicom, z czym wiąże się aktualizacja numerów porządkowych nieruchomości na terenie naszej gminy, rozpoczynając w miejscowości Rząśnia w obszarze nowo tworzonych osiedli - przekazują urzędnicy z UG Rząśnia.

Jak dodają urzędnicy, wstępem do rozpoczęcia procedury wprowadzenia nazw ulic będą konsultacje społeczne ze społecznością lokalną, której sprawa dotyczy. Przedmiotowe konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety w wersji elektronicznej i papierowej. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru proponowanej nazwy ulicy lub wpisanie własnej propozycji. Wyniki przeprowadzonych konsultacji są istotne do podjęcia uchwały, lecz nie wiążą rady gmin.

- Następstwem wprowadzenia nazw ulic jest ponoszenie kosztów zmiany, wymiany dokumentów przez właścicieli nieruchomości zabudowywanych. Po dacie wejścia w życie uchwały Rady Gminy Rząśnia mieszkaniec na swój wniosek i koszt, na podstawie otrzymanego zawiadomienia z urzędu gminy, dokonuje zmian dokumentów (takich jak dowód rejestracyjny, zmiany danych w Urzędzie Skarbowym, KRUS, ZUS, itp.). Wymiana dowodu osobistego dokonywana jest na wniosek mieszkańca i jest bezpłatna - wyjaśnią pracownicy UG Rząśnia.

Należy wiedzieć, iż w obecnie wydawanych dowodach osobistych czy prawa jazdy nie ma podanego adresu zamieszkania. Nie ma też konieczności wymiany paszportów, gdyż zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych paszport nie zawiera adresu właściciela. Właściciele nieruchomości zabudowanych poniosą koszty wykonania nowych tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mieszkańcy obszaru, na którym dokonywane jest wprowadzenie nazw ulic poniosą również koszty zmian pieczątek firmowych bądź osobistych, wizytówek, zmian banerów reklamowych i publikowanych reklam.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów. 

- W celu zmniejszenia kosztów Wójt wystąpił do Rady Powiatu o zwolnienie z opłaty bądź jej zmniejszenie. Gmina Rząśnia również poniesie koszty administracyjne wysłania zawiadomień oraz wykonania i umieszczenia nowych tabliczek informacyjnych ulic oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej, m.in. winternetowym managerze punktów adresowych- podsumowują gminni urzędnicy.