wersja testowa serwisu

Pajęczno: Podsumowanie demograficzne roku 2020

pexels-photo-325690

URZĄD STANU CYWILNEGO: Na początku nowego roku kalendarzowego styczeń jest najlepszym czasem do przeglądu statystyk z poprzedniego roku i uwydatnienia tendencji demograficznych w Gminie Pajęczno.

Rejestracja narodzin

W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pajęcznie sporządzono 12 aktów urodzeń: 5 dla dziewcząt i 7 dla chłopców. W odniesieniu do roku 2019 liczba zarejestrowanych aktów zmniejszyła się o 5, wszystkie akty sporządzono dla dzieci urodzonych poza granicami RP. Należy zwrócić uwagę, iż dane dotyczące urodzeń nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji w Pajęcznie, ponieważ w naszej gminie nie ma izby porodowej, a rodzice mogą dowolnie wybrać miejsce urodzenia dziecka. Według statystyk z Ewidencji Ludności w Gminie Pajęczno w 2020 roku faktycznie urodziło się 121 dzieci, o 6 więcej niż w roku poprzednim, w tym: 66 chłopców i 55 dziewczynek.

Najpopularniejszymi imionami nadawanymi chłopcom były: Jan, Aleksander, Antoni, a dziewczynkom: Zofia, Amelia, Nikola. Rzadziej wybieranymi przez mieszkańców gminy imionami były: Gracjan, Gustaw, Miron, Zoja, Inga, Ida. W minionym roku jeden mieszkaniec Gminy Pajęczno obchodził uroczystość 101 urodzin. Dla porządku odnotujmy jeszcze, że "osiemnastkę" świętowało 110 osób, o 50 mniej niż w 2019 roku.


Rejestracja małżeństw

W roku 2020 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pajęcznie zarejestrowano 56 małżeństw. Liczba małżeństw utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2019.
W 3 przypadkach małżeństwa zostały zarejestrowane za granicą (Niemcy, Holandia, Stany Zjednoczone), odbyło się 27 ślubów cywilnych, a 26 par przysięgło sobie wzajemną miłość w kościołach. O ile liczba zawartych związków małżeńskich utrzymała się na zbliżonym poziomie do 2019 roku, to należy zaobserwować, iż rok 2020, był rokiem w którym przeważała liczba ślubów cywilnych. Wśród zarejestrowanych aktów małżeństw 1 mieszkaniec Pajęczna zawarł małżeństwo z obywatelem obcego państwa. Miesiącami, w których zostało zawartych najwięcej małżeństw (sporządzanych aktów) były: lipiec – 9, sierpień – 11, wrzesień – 18. W miesiącach marzec/kwiecień/maj nie został zawarty żaden związek małżeński. Kolejnym miłym wydarzeniem w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pajęcznie było odznaczenie 39 par za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale otrzymały pary, które zawarły związek małżeński w 1969 roku, przeżyły ze sobą wspólnie, nieprzerwanie 50 lat. Rok 2020 pokazał, że ilość odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej par małżeńskich była większa o 14 w stosunku do roku 2019. Niektórzy świętowali początek wspólnego życia, inni się rozwodzili. Odnotowano 19 wyroków sądowych orzekających rozwód, o 3 więcej w odniesieniu do 2019 roku.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pajęcznie w 2020 roku zmienił nazwisko 6 osobom. Należy podkreślić, iż zmiana nazwiska może nastąpić wyłącznie na uzasadniony wniosek. Nazwisko jest podstawowym wyznacznikiem służącym do oficjalnej identyfikacji człowieka w społeczeństwie.

Rejestracja zgonów

Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie rejestruje nie tylko radosne dane, ale także bolesne straty. W 2020 roku zarejestrowano 205 aktów zgonu. Liczba zgonów jest mniejsza o 25 w porównaniu z rokiem 2019. Sporządzono 3 akty zgonu osób zmarłych za granicą (Niemcy, Włochy, Norwegia). Najwięcej aktów zarejestrowano w miesiącach styczniu – 29, marzec – 21, październik – 23 i listopad – 18. Należy podkreślić, że z danych Ewidencji Ludności wynika, iż w 2020 roku zmarło 155 mieszkańców Gminy Pajęczno. Akty zostały zarejestrowane w różnych Urzędach Stanu Cywilnego na terenie kraju. Podsumowując powyższe można zaobserwować, iż pomimo spadku ilości zarejestrowanych przez Urząd Stanu Cywilnego aktów zgonu, liczba zgonów mieszkańców Gminy Pajęczno w odniesieniu do 2019 roku wzrosła o 33.

Dane prezentowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Pajęcznie dotyczą wszystkich zdarzeń demograficznych zaobserwowanych na terenie miasta i gminy. Informacje na temat urodzeń, małżeństw i zgonów dotyczą również osób niebędących mieszkańcami Gminy Pajęczno. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że opierając się tylko na danych, które posiada Urząd Stanu Cywilnego, nie należy oceniać sytuacji demograficznej tylko i wyłącznie mieszkańców Gminy Pajęczno.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Analizując dane liczbowe z Ewidencji Ludności dotyczące mieszkańców Gminy Pajęczno można stwierdzić, że migracja ludności w stosunku do lat poprzednich zmniejsza się. Na spadek liczby mieszkańców wpływa utrzymująca się od lat różnica między liczbą urodzeń i zgonów. Więcej ludzi umiera, niż się rodzi. Nasza społeczność podobnie, jak w wielu krajach Europy – starzeje się. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy i Miasta Pajęczno było 11.535 mieszkańców, o 49 mniej niż w 2019 roku.

W minionym roku tzw. czasówkę uzyskało 89 osób w tym 40 cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy. W odniesieniu do 2019 roku łączna liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy zmniejszyła się o 49 osób. Należy podkreślić, iż liczba zameldowań na pobyt czasowy cudzoziemców zmniejszyła się o 38 w odniesieniu do 2019 roku. Liczba stałych mieszkańców wyniosła 301, w tym aż 79 osób zameldowało się spoza terenu Gminy Pajęczno.

Najwięcej mieszkańców liczą takie miejscowości jak: Makowiska, Dylów Rządowy i Nowe Gajęcice. Zmianę w stosunku do roku poprzedniego stanowi fakt, iż trzecią miejscowością pod względem ilości mieszkańców był Siedlec. Najmniej mieszkańców bez zmian liczą: Kurzna, Barany, Tuszyn.

Źródło: UM Pajęczno