wersja testowa serwisu

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego przyjęta

e39b09e478e6c502ae87b1e0d69d1f11_XL

Sejmik przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 r. Za najważniejszym dla regionu dokumentem planistycznym głosowało 21 radnych, przeciwko było 10, a dwoje wstrzymało się od głosu.

W dyskusji nad Strategią radni podkreślali otwartość Zarządu Województwa na uwagi zgłaszane do jej projektu. W toku prac, po szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych, wiele z nich zostało uwzględnionych. Zarówno tych, które pochodziły od samorządowców, jak i ekspertów rozwoju regionalnego.

Dokument jest kompleksowym planem, który zawiera wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Bierze pod uwagę zmieniające się uwarunkowania i wyzwania związane m.in. z nowym okresem programowania unijnego oraz przedstawia plan działań dla podniesienia jakości życia mieszkańców województwa.

- Jak każda strategia, tak i ta nasza, musi zawierać wizję. Wizja województwa łódzkiego to wizja dynamicznie i harmonijnie rozwijającego się regionu – mówił marszałek Grzegorz Schreiber przedstawiając główne założenia Strategii podczas wczorajszej (6 maja) sesji Semiku. – Regionu przyjaznego rodzinom, wrażliwego na potrzeby seniorów, przyjaznego mieszkańcom w równej mierze miast, małych miasteczek i obszarów wiejskich. Wizja regionu wspierającego nowoczesną i innowacyjną gospodarkę. Województwa rozwijającego się w poszanowaniu dóbr kultury, wartości, fantastycznej przyrody i warunków do życia, które nas wszystkich otaczają.

Ze Strategią można zapoznać się na stronie strategia.lodzkie.pl.