wersja testowa serwisu

Utworzenie Punktu Dydaktycznego pn. "Przyrodniczy Zakątek" - przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich

przyrodniczy_zakatek_1
fot. Urząd Gminy Strzelce Wielkie

W ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie" Gmina Strzelce Wielkie otrzymała Dotację na dofinansowanie Zadania pod nazwą: Utworzenie Punktu Dydaktycznego pn. „Przyrodniczy Zakątek" - przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 48.934,00 zł

Źródła finansowania Zadania:
- dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 43.955,00
- środki własne Gminy Strzelce Wielkie: 4 979,00 zł

Zakres zadania:

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW utworzono Punkt Dydaktyczny, poprzez stworzenie małej architektury, nasadzeniu roślin (109 szt. różnych gatunków), przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych, zakupie pomocy dydaktycznych służących do realizacji programu edukacyjnego.

W punkcie dydaktycznym na świeżym powietrzu odbywać się będą zajęcia mające na celu lepsze zrozumienie oraz traktowanie natury jako dobra, o które należy wspólnie dbać. Lekcje w terenie zbliżą uczniów ze światem przyrody oraz rozwiną poczucie troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Celem projektu jest również budowanie więzi emocjonalnej między dziećmi a przyrodą.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.08.2020 r.
Beneficjent zadania
: Gmina Strzelce Wielkie
Realizator zadania
: Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

źródło: UG Strzelce Wielkie