wersja testowa serwisu

Za nami modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Marzęcice

img_0283_ok

Gmina Strzelce Wielkie zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Marzęcice".

Podczas corocznego przeglądu obiektów infrastruktury drogowej stwierdzono, iż stan techniczny obiektu znacznie się pogorszył na skutek erozji nasypów usytułowanych pod wiaduktem drogowym. Spowodowały to wody opadowe przez co nastąpiło ich obsypywanie, a tym samym zapadnięcie się jezdni dochodzącej do wiaduktu na drodze gminnej nr 109302E w Marzęcicach.

W przypadku nie podjęcia szybkich działań naprawczych nasypy wiaduktu groziły obsunięciem się na przebiegającą poniżej linię kolejową relacji Częstochowa – Zduńska Wola.

Po zaciągnięciu opinii eksperta w tej dziedzinie podjęto decyzję o konieczności ograniczenia tonażu przejeżdżających tam pojazdów do 3,5 tony oraz znalezienia środków finansowych na remont.

W związku z tym wiadukt, spełniający funkcję drogi dojazdowej do pól dla okolicznych rolników oraz najkrótszego połączenia drogowego ze Strzelec Wielkich do Marzęcic poddany został gruntownej renowacji.

Po wykonaniu zapytania ofertowego została wyłoniona firma, która musiała w jak najkrótszym czasie wykonać zlecone roboty.

Prace polegały na wykonaniu płyty przejściowej wraz z nowymi nasypami, które zostały umocnione płytami ażurowymi.

Na całym sąsiadującym terenie zostały wycięte krzewy oraz krzaki, których korzenie przyczyniły się do dewastacji wiaduktu.

W ramach prac zostały też zamontowane nowe bariero - poręcze oraz wykonano odwodnienie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 141.450,00 tys. zł. brutto. Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła 87 758,00 zł.

„Bardzo się cieszę, że dzięki wspólnym działaniom i szybkiej decyzji Rady Gminy udało się wyremontować wiadukt"– podsumowuje Pan Marek Jednak - Wójt Gminy Strzelce Wielkie, który słowa pochwały kieruje do Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pana Rafała Gruczalskiego, który szybkim działaniem spowodował, że już 18 grudnia 2020 roku został przywrócony ruch na wiadukcie drogowym nad linią kolejową, w ciągu drogi gminnej nr 109302E, co zapewniło bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego z Marzęcic do Strzelec Wielkich przez ul. Piastowską".

Źródło: Gmina Strzelce Wielkie